Loudoun County Softball Brackets

2023 VHSL Class 4 State Softball Tournament

Round 1

  • Tue, June 6 TBA
  • Tue, June 6 TBA
  • (4) Louisa County
  • Tue, June 6 TBA
  • (6) Halifax County
  • Tue, June 6 TBA

Round 2

  • Fri, June 9 TBA
  • Game 1 Winner
  • Game 2 Winner
  • Fri, June 9 TBA
  • Game 3 Winner
  • Game 4 Winner

Round 3

  • Sat, June 10 TBA
  • Game 5 Winner
  • Game 6 Winner
2023 VHSL Class 5 State Softball Tournament

Round 1

  • Tue, June 6 TBA
  • (1) Nansemond River
  • (8) First Colonial
  • Tue, June 6 TBA
  • (4) Woodgrove
  • Woodgrove HS
  • Tue, June 6 TBA
  • (6) Riverside
  • Tue, June 6 TBA
  • (2) Hickory
  • (7) Granby

Round 2

  • Fri, June 9 TBA
  • Game 1 Winner
  • Game 2 Winner
  • Riverside HS
  • Fri, June 9 TBA
  • Game 3 Winner
  • Game 4 Winner
  • Riverside HS

Round 3

  • Sat, June 10 TBA
  • Game 5 Winner
  • Game 6 Winner
  • Riverside HS
2023 VHSL Region 4C Softball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Tuscarora 5
  • (4) Sherando 0
  • Tuscarora HS
  • FINAL
  • (2) James Wood 12
  • (3) Loudoun Valley 10
  • James Wood HS

Round 2

  • Fri, June 2 6:30 PM
  • (1) Tuscarora
  • (2) James Wood
  • Tuscarora HS
2023 VHSL Region 5D Softball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Harrisonburg 3
  • (8) Briar Woods 16
  • Harrisonburg HS
  • FINAL
  • (4) North Stafford 1
  • (5) Riverside 5
  • North Stafford HS
  • FINAL
  • (3) Patrick Henry 1
  • (6) Riverbend 20
  • Patrick Henry HS
  • FINAL
  • (2) Woodgrove 8
  • (7) Mountain View 1
  • Woodgrove HS

Round 2

  • FINAL
  • (8) Briar Woods 4
  • (5) Riverside 5
  • FINAL
  • (6) Riverbend 2
  • (2) Woodgrove 6

Round 3

  • FINAL
  • (5) Riverside 2
  • (2) Woodgrove 3
2023 VHSL Region 6B Softball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Osbourn Park 16
  • (8) Gar-Field 2
  • FINAL
  • (4) Woodbridge 4
  • (5) Colonial Forge 3
  • FINAL
  • (3) John Champe 5
  • (6) Forest Park 2
  • John Champe HS
  • FINAL
  • (2) Colgan 11
  • (7) Patriot 10

Round 2

  • FINAL
  • (1) Osbourn Park 3
  • (4) Woodbridge 2
  • FINAL
  • (3) John Champe 1
  • (2) Colgan 2
  • Colgan HS

Round 3

  • Thu, June 1 6:00 PM
  • (8) Gar-Field
  • (2) Colgan
2023 Dulles District Softball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Tuscarora
  • BYE
  • FINAL
  • (8) Rock Ridge 20
  • (9) Park View 0
  • Rock Ridge HS
  • FINAL
  • (5) Heritage
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Loudoun County
  • BYE
  • FINAL
  • (3) Broad Run
  • BYE
  • FINAL
  • (6) Lightridge
  • BYE
  • FINAL
  • (7) Dominion
  • BYE
  • FINAL
  • (2) Loudoun Valley
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Tuscarora 10
  • (8) Rock Ridge 0
  • Tuscarora HS
  • FINAL
  • (5) Heritage 2
  • (4) Loudoun County 7
  • Loudoun County HS
  • FINAL
  • (3) Broad Run 3
  • (6) Lightridge 2
  • Broad Run HS
  • FINAL
  • (7) Dominion 5
  • (2) Loudoun Valley 12
  • Loudoun Valley HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Tuscarora 2
  • (4) Loudoun County 1
  • Tuscarora HS
  • FINAL
  • (3) Broad Run 5
  • (2) Loudoun Valley 8
  • Loudoun Valley HS

Round 4

  • FINAL
  • (1) Tuscarora 9
  • (2) Loudoun Valley 0
  • Tuscarora HS
2023 Potomac District Softball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Woodgrove
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Stone Bridge 10
  • (5) Potomac Falls 0
  • Stone Bridge HS
  • FINAL
  • (3) Briar Woods 6
  • (6) Independence 0
  • Briar Woods HS
  • FINAL
  • (2) Riverside
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Woodgrove 9
  • (4) Stone Bridge 1
  • Woodgrove HS
  • FINAL
  • (3) Briar Woods 3
  • (2) Riverside 8
  • Riverside HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Woodgrove 9
  • (2) Riverside 2
  • Woodgrove HS
2023 Cedar Run District Softball Tournament

No TOURNAMENT specified in shortcode.