Loudoun County Girls Soccer Brackets

2022 VHSL Class 4 Girls Soccer Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Tuscarora 4
  • (8) Salem 0
  • Tuscarora HS
  • FINAL
  • (4) Smithfield 1
  • (5) Mechanicsville 0
  • Smithfield HS
  • FINAL
  • (3) Atlee 2
  • (6) Jamestown 0
  • Atlee HS
  • FINAL
  • (2) Blacksburg 1
  • (7) Broad Run 2
  • Blacksburg HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Tuscarora 1
  • (4) Smithfield 0
  • Chancellor HS
  • FINAL
  • (3) Atlee 0
  • (7) Broad Run 3
  • Chancellor HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Tuscarora 1
  • (7) Broad Run 3
  • Chancellor HS
2022 VHSL Class 5 Girls Soccer Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Deep Run 2
  • (8) Potomac Falls 1
  • Deep Run HS
  • FINAL
  • (4) First Colonial 10
  • (5) Gloucester 0
  • First Colonial HS
  • FINAL
  • (3) Maury 0
  • (6) Frank Cox 1
  • Maury HS
  • FINAL
  • (2) Briar Woods 1
  • (7) Glen Allen 0
  • Briar Woods HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Deep Run 0
  • (4) First Colonial 3
  • Briar Woods HS
  • FINAL
  • (6) Frank Cox 1
  • (2) Briar Woods 7
  • Briar Woods HS

Round 3

  • FINAL
  • (4) First Colonial 0
  • (2) Briar Woods 1
  • Briar Woods HS
2022 VHSL Region 4C Girls Soccer Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) James Wood 3
  • (4) Tuscarora 5
  • James Wood HS
  • FINAL
  • (2) Broad Run 1
  • (3) Handley 0
  • Broad Run HS

Round 2

  • FINAL
  • (4) Tuscarora 1
  • (2) Broad Run 0
  • Broad Run HS
2022 VHSL Region 5D Girls Soccer Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Briar Woods 3
  • (8) Mountain View 0
  • FINAL
  • (4) Albemarle 3
  • (5) Brooke Point 0
  • FINAL
  • (3) Potomac Falls 1
  • (6) Harrisonburg 0
  • FINAL
  • (2) Massaponax 0
  • (7) Independence 2

Round 2

  • FINAL
  • (1) Briar Woods 3
  • (4) Albemarle 0
  • Briar Woods HS
  • FINAL
  • (3) Potomac Falls 2
  • (7) Independence 1
  • Potomac Falls HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Briar Woods 2
  • (3) Potomac Falls 0
  • Briar Woods HS
2022 VHSL Region 6B Girls Soccer Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Colgan 0
  • (8) Freedom 1
  • Colgan HS
  • FINAL
  • (4) Battlefield 2
  • (5) Colonial Forge 0
  • Battlefield HS
  • FINAL
  • (3) Forest Park 1
  • (6) Patriot 2
  • Forest Park HS
  • FINAL
  • (2) John Champe 5
  • (7) Woodbridge 0
  • John Champe HS

Round 2

  • FINAL
  • (8) Freedom 0
  • (4) Battlefield 1
  • FINAL
  • (6) Patriot 2
  • (2) John Champe 0

Round 3

  • FINAL
  • (4) Battlefield 2
  • (6) Patriot 4
2022 Dulles District Girls Soccer Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Tuscarora
  • BYE
  • FINAL
  • (8) Rock Ridge 1
  • (9) Park View 0
  • Rock Ridge HS
  • FINAL
  • (5) Broad Run
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Loudoun Valley
  • BYE
  • FINAL
  • (3) Loudoun County
  • BYE
  • FINAL
  • (6) Lightridge
  • BYE
  • FINAL
  • (7) Heritage
  • BYE
  • FINAL
  • (2) Dominion
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Tuscarora 8
  • (8) Rock Ridge 0
  • Tuscarora HS
  • FINAL
  • (5) Broad Run 2
  • (4) Loudoun Valley 0
  • Loudoun Valley HS
  • FINAL
  • (3) Loudoun County 4
  • (6) Lightridge 0
  • Loudoun County HS
  • FINAL
  • (7) Heritage 3
  • (2) Dominion 1
  • Dominion HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Tuscarora 0
  • (5) Broad Run 1
  • Tuscarora HS
  • FINAL
  • (3) Loudoun County 2
  • (7) Heritage 0
  • Loudoun County HS

Round 4

  • FINAL
  • (5) Broad Run 2
  • (3) Loudoun County 1
  • Loudoun County HS
2022 Potomac District Girls Soccer Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Briar Woods
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Stone Bridge 0
  • (5) Independence 1
  • Stone Bridge HS
  • FINAL
  • (3) Potomac Falls 5
  • (6) Woodgrove 2
  • Potomac Falls HS
  • FINAL
  • (2) Riverside
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Briar Woods 1
  • (5) Independence 0
  • Briar Woods HS
  • FINAL
  • (3) Potomac Falls 2
  • (2) Riverside 1
  • Riverside HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Briar Woods 4
  • (3) Potomac Falls 1
  • Briar Woods HS
2022 Cedar Run District Girls Soccer Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) John Champe
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Osbourn Park 1
  • (5) Freedom 5
  • Osbourn Park HS
  • FINAL
  • (3) Patriot 8
  • (6) Gainesville 0
  • Patriot HS
  • FINAL
  • (2) Battlefield
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) John Champe 1
  • (5) Freedom 0
  • John Champe HS
  • FINAL
  • (3) Patriot 2
  • (2) Battlefield 3
  • Battlefield HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) John Champe 1
  • (2) Battlefield 2
  • John Champe HS