2021 Loudoun County Field Hockey Brackets

2021 VHSL 6A State Field Hockey Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Yorktown 2
  • (8) Robinson 1
  • Yorktown HS
  • FINAL
  • (4) Colgan 1
  • (5) Grassfield 4
  • Colgan HS
  • FINAL
  • (3) Fairfax 1
  • (6) Madison 0
  • Fairfax HS
  • FINAL
  • (2) Western Branch 7
  • (7) Freedom 0
  • Western Branch HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Yorktown 7
  • (5) Grassfield 1
  • Spotsylvania HS
  • FINAL
  • (3) Fairfax 0
  • (2) Western Branch 2
  • Spotsylvania HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Yorktown 1
  • (2) Western Branch 0
  • Courtland HS
2021 VHSL 5A State Field Hockey Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Stafford 3
  • (8) Prince George 0
  • Stafford HS
  • FINAL
  • (4) Gloucester 1
  • (5) First Colonial 2
  • Gloucester HS
  • FINAL
  • (3) Deep Run 1
  • (6) Independence 3
  • Deep Run HS
  • FINAL
  • (2) Frank Cox 5
  • (7) Nansemond River 0
  • Frank Cox HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Stafford 2
  • (5) First Colonial 5
  • Spotsylvania HS
  • FINAL
  • (6) Independence 0
  • (2) Frank Cox 2
  • Spotsylvania HS

Round 3

  • FINAL
  • (5) First Colonial 0
  • (2) Frank Cox 2
  • Courtland HS
2021 VHSL 4A State Field Hockey Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Heritage 0
  • (8) Courtland 1
  • Heritage HS
  • FINAL
  • (4) Mechanicsville 0
  • (5) Jamestown 1
  • Mechanicsville HS
  • FINAL
  • (3) Chancellor 7
  • (6) Loudoun County 0
  • Chancellor HS
  • FINAL
  • (2) Great Bridge 6
  • (7) Patrick Henry-Ashland 0
  • Great Bridge HS

Round 2

  • FINAL
  • (8) Courtland 5
  • (5) Jamestown 0
  • Massaponax HS
  • FINAL
  • (3) Chancellor 0
  • (2) Great Bridge 1
  • Massaponax HS

Round 3

  • FINAL
  • (8) Courtland 0
  • (2) Great Bridge 2
  • Courtland HS
2021 VHSL Region 6B Field Hockey Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Colgan 1
  • (8) Unity Reed 0
  • FINAL
  • (4) Battlefield 2
  • (5) Colonial Forge 1
  • FINAL
  • (3) Woodbridge 1
  • (6) Freedom 5
  • FINAL
  • (2) Patriot 8
  • (7) Forest Park 0

Round 2

  • FINAL
  • (1) Colgan 1
  • (4) Battlefield 0
  • Colgan HS
  • FINAL
  • (6) Freedom 3
  • (2) Patriot 2
  • Patriot HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Colgan 1
  • (6) Freedom 0
  • Colgan HS
2021 VHSL Region 5D Field Hockey Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Independence 6
  • (8) Briar Woods 0
  • Independence HS
  • FINAL
  • (4) Albemarle 2
  • (5) Riverbend 1
  • Albemarle HS
  • FINAL
  • (3) Riverside 5
  • (6) Massaponax 0
  • Riverside HS
  • FINAL
  • (2) Stafford 8
  • (7) Stone Bridge 0
  • Stafford HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Independence 6
  • (4) Albemarle 0
  • FINAL
  • (3) Riverside 1
  • (2) Stafford 2

Round 3

  • FINAL
  • (1) Independence 0
  • (2) Stafford 1
  • Independence HS
2021 VHSL Region 4D Field Hockey Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Fauquier 0
  • (4) Heritage 3
  • Fauquier HS
  • FINAL
  • (2) Loudoun County 6
  • (3) Kettle Run 0
  • Loudoun County HS

Round 2

  • FINAL
  • (4) Heritage 2
  • (2) Loudoun County 1
  • Loudoun County HS
2021 Cedar Run District Field Hockey Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Battlefield
  • BYE
  • Wed, November 3 12:00 PM
  • (4) Unity Reed
  • (5) John Champe
  • FINAL
  • (3) Freedom 4
  • (6) Osbourn Park 0
  • FINAL
  • (2) Patriot
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Battlefield 4
  • Unity Reed 1
  • FINAL
  • (3) Freedom 1
  • (2) Patriot 4

Round 3

  • FINAL
  • (1) Battlefield 2
  • (2) Patriot 3
2021 Potomac District Field Hockey Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Independence
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Briar Woods 6
  • (5) Potomac Falls 0
  • FINAL
  • (3) Stone Bridge 2
  • (6) Woodgrove 1
  • FINAL
  • (2) Riverside
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Independence 6
  • (4) Briar Woods 0
  • Independence HS
  • FINAL
  • (3) Stone Bridge 0
  • (2) Riverside 7
  • Riverside HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Independence 2
  • (2) Riverside 0
  • Independence HS
2021 Dulles District Field Hockey Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Heritage
  • BYE
  • FINAL
  • (8) Park View 2
  • (9) Rock Ridge 0
  • Heritage HS
  • FINAL
  • (5) Broad Run
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Dominion
  • BYE
  • FINAL
  • (3) Loudoun Valley
  • BYE
  • FINAL
  • (6) Tuscarora
  • BYE
  • FINAL
  • (7) Lightridge
  • BYE
  • FINAL
  • (2) Loudoun County
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Heritage 9
  • (8) Park View 0
  • Heritage HS
  • FINAL
  • (5) Broad Run 2
  • (4) Dominion 3
  • Heritage HS
  • FINAL
  • (3) Loudoun Valley 3
  • (6) Tuscarora 0
  • Loudoun County HS
  • FINAL
  • (7) Lightridge 0
  • (2) Loudoun County 7
  • Loudoun County HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Heritage 2
  • (4) Dominion 1
  • Heritage HS
  • FINAL
  • (3) Loudoun Valley 2
  • (2) Loudoun County 6
  • Loudoun County HS

Round 4

  • FINAL
  • (1) Heritage 1
  • (2) Loudoun County 4
  • Heritage HS